Shërbimet Ortopedike

 • Mjekim plage me anestezion lokal
 • Ekzaminimi ortopedik
 • Gips i shkurtër për krahun
 • Gips i gjatë për krahun
 • Gips i shkurtër për këmbën
 • Gips i gjatë për këmbën
 • Gips cirkular i shkurtër për krahun
 • Gips cirkular i gjatë për krahun
 • Gips cirkular i shkurtër për këmbën
 • Gips cirkular i gjatë për këmbën
 • Bandazh velpaeu
 • Bandazh jones
 • Splint imobilizues metalik për gishtat
 • Gips tip sarmiento
 • Splint suporti për kokso-femoralet
 • Splint suporti për shpatullën
 • Reponim i mbyllur i artikulacioneve të mëdha (1 dite)
 • Reponim i mbyllur i artikulacioneve të mesme
 • Reponim i mbyllur i artikulacioneve të vogla
 • Reponim i hapur i artikulacioneve tëmëdha (1 dite)
 • Reponim i hapur i artikulacioneve të mesme (1 dite)
 • Reponim i hapur i artikulacioneve të vogla (1 dite)
 • Reponim i hapur i artikulacioneve të mëdha + implantimi (pa implant) (1 dite)
 • Reponim i hapur i artikulacioneve të mesme + implantimi (pa implant) (1 dite)
 • Reponim i hapur i artikulacioneve të vogla + implantimi (pa implant) (1 dite)
 • Subluksacion i kokës së radiusit
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mëdha + imobilizim
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mesme + imobilizim
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të vogla + imobilizim
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mëdha + shtifte intramedulare (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mesme + shtifte intramedulare (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave tëvogla + shtifte intramedulare (pa implant) (1 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mëdha + fiksim perkutan (pa implantin) (3 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mesme + fiksim perkutan (pa implantin) (3 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të vogla + fiksim perkutan (pa implantin) (1 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave tëmëdha + fiksim i jashtëm (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të mesme + fiksim i jashtëm (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i mbyllur i frakturave të kockave të vogla + fiksim i jashtëm (pa implant) (1 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave të kockave të mëdha + fiksim pllake+vida (pa implantin) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave të kockave tëmesme + fiksim pllake+vida (pa implantin) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave të kockave të vogla + fiksim pllake+vida (pa implantin) (1 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te medha + shtifte intramedulare (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te mesme + shtifte intramedulare (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te vogla + shtifte intramedulare (pa implant) (1 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te medha + fiksim pllake+vida (pa implantin)+ eksplorim i nervave (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te mesme +fiksim pllake+vida (pa implantin)+ eksplorim i nervave (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te vogla + fiksim pllake+vida (pa implantin)+ eksplorim i nervave (pa implant) (1 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te medha + fiksim i jashtem (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te mesme + fiksim i jashtem (pa implant) (3 dite)
 • Reponim i hapur i frakturave te kockave te vogla + fiksim i jashtem (pa implant) (1 dite)
 • Frakturat e kockave te medha -- mbyllja e frakturave te hapura (2 dite)
 • Frakturat e kockave te mesme -- mbyllja e frakturave te hapura (2 dite)
 • Frakturat e kockave te vogla -- mbyllja e frakturave te hapura (1 dite)
 • Frakture nje maleolare ( pa implant) (2 dite)
 • Frakture bimaleolare ( pa implant) (2 dite)
 • Frakture trimaleolare ( pa implant) (2 dite)
 • Fiksim ekstern i bacinit ( pa implant) (2 dite)
 • Zgjatje kockave + fiksim i jashtem (pa implantet) (5 dite)
 • Frakture kondilare + sinteze kockore (pa implante) (2 dite)
 • Osteotomi e kockave te gjata + sinteze plake + vida (pa implante) (3 dite)
 • Osteotomi e kockave te mesme + sinteze plake + vida (pa implante) (3 dite)
 • Osteotomi e kockave te shkurtra + sinteze plake + vida (pa implante) (2 dite)
 • Osteotomi e kockave te gjata + sinteze me vida (pa implante) (3 dite)
 • Osteotomi e kockave te mesme + sinteze me vida (pa implante) (3 dite)
 • Osteotomi e kockave te shkurtra + sinteze me vida (pa implante) (2 dite)
 • Osteotomi e kockave te gjata + sinteze intramedulare (pa implante) (3 dite)
 • Osteotomi e kockave te mesme + sinteze intramedulare (pa implante) (3 dite)
 • Osteotomi e kockave te shkurtra + sinteze intramedulare (pa implante) (2 dite)
 • Osteotomi e larte tibiale (pa implante) (1 dite)
 • Patellar advancement (implant excluded) (1 dite)
 • Trajtimi i pseudoartrozave te kockave te gjata + sinteze pllake+vida (pa implant) (3 dite)
 • Trajtimi i pseudoartrozave te kockave te mesme + sinteze pllake+vida (pa implant) (3 dite)
 • Trajtimi i pseudoartrozave te kockave te shkurtra + sinteze pllake+vida (pa implant) (1 dite)
 • Trajtimi i pseudoartrozave te kockave te gjata + sinteze intramedulare (pa implant) (3 dite)
 • Trajtimi i pseudoartrozave te kockave te mesme + sinteze intramedulare (pa implant) (3 dite)
 • Trajtimi i pseudoartrozave te kockave te shkurtra + sinteze intramedulare (pa implant) (1 dite)
 • Trajtimi frakturave os scafoide (akute) -(pa implant) (1 dite)
 • Trajtimi frakturave os scafoide (pseudoartroza) -(pa implant) (1 dite)
 • Heqje materiali - pllake dhe vida (1 dite)
 • Heqje materiali - shtifte intramedulare (1 dite)
 • Heqje materiali - vida (1 dite)
 • Aplikimi i fiksatorit te jashtem (pa implant) (2 dite)
 • Marrja e graftit kockor
 • Graft kockor autogeneous
 • Aplikimi i graft kockor sintetik (pa graftin sintetik)
 • Artrodeza te artikulacioneve te medha (pa implant) (4 dite)
 • Artrodeza te artikulacioneve te mesme (pa implant) (3 dite)
 • Artrodeza te artikulacioneve te vogla (pa implant) (1 dite)
 • Artrodeza triple (pa implant) (3 dite)
 • Injeksione botoksi (te ndara per cdo grup muskujsh) (pa perfshire botoksin) (1 dite)
 • Luksacion kokso-femoral i lindur, reponim i mbyllur + imobilizim ne gips (1 dite)
 • Luksacion kokso-femoral i lindur, incizion medial + imobilizim ne gips (1 dite)
 • Luksacion kokso-femoral i lindur, reponim i hapur + imobilizim ne gips (2 dite)
 • Luksacion kokso-femoral i lindur, osteotomi acetabulare + imobilizim ne gips (3 dite)
 • Luksacion kokso-femoral i lindur, osteotomi femorale + imobilizim ne gips (3 dite)
 • Luksacion kokso-femoral i lindur, reponim radikal + imobilizim ne gips (4 dite)
 • Aplikimi i pavlik bandage (pa vleren e bandazhit)
 • Imobilizim me gips pelvipedal (1 dite)
 • Manipulim me gips per pev (pes equinovarus) (per nje ane)
 • Clirim i plote subtalar (2 dite)
 • Trajtim kirurgjikal per talus verticalus (2 dite)
 • Trajtim kirurgjikal per pes cavus (2 dite)
 • Shkurtese e kolones laterale (1 dite)
 • Artrodeze subtalare (1 dite)
 • Artrodeze e mbyllur talonavikulare (pa implant) (1 dite)
 • Transferim i trokanter major (pa implant) (2 dite)
 • Akilotomi (1 dite)
 • Akiloplasti (2 dite)
 • Epifiziodezis i kockave te medha (pa implant) (1 dite)
 • Epifiziodezis i kockave te mesme(pa implant) (1 dite)
 • Epifiziodezis i kockave te vogla (pa implant) (1 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal per tortikolis (i njeanshem) (1 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal per tortikolis (i dyanshem) (1 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal per slipped femoral epiphysis (pa implant) (2 dite)
 • Amputacion nen gju (3 dite)
 • Amputacion mbi gju (3 dite)
 • Dezartikulim i gjurit (3 dite)
 • Dezartikulim i kokso-femoralit (4 dite)
 • Hemipelvektomi (5 dite)
 • Hemipelvektomi interne (5 dite)
 • Amputacion i gishtave te kembes (per cdo gisht) (1 dite)
 • Amputacioni chopart (2 dite)
 • Amputacioni lisfranc (2 dite)
 • Amputacioni ray (2 dite)
 • Amputacioni i art. Talo-krural (3 dite)
 • Amputacion nen bryl (3 dite)
 • Amputacion mbi bryl (3 dite)
 • Dezartikulim i brylit (3 dite)
 • Dezartikulim i art. Radio-karpal (3 dite)
 • Amputacion i gishtave te dores (per cdo gisht) (1 dite)
 • Luksacion i shpatulles (3 dite)
 • Amputacioni forequarter (4 dite)
 • Rekonstruksioni i cungut (i vogel) (1 dite)
 • Rekonstruksioni i cungut (i madh) (1 dite)
 • Drenimi i abcesit ( i vogel) (1 dite)
 • Drenimi i abcesit ( i madh) (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i osteomielitit per kocka te medha (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i osteomielitit per kocka te mesme (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i osteomielitit per kocka te vogla (1 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i artikulacioneve te medha te infektuara (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i artikulacioneve te mesme te infektuara (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i artikulacioneve te vogla te infektuara (1 dite)
 • Vendosja e zinxhireve me antibiotike
 • Eksizimi i tumoreve te medha te indeve te buta -beninje (2 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te vogla te indeve te buta- beninje (1 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te medha te indeve te buta -malinje (3 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te vogla te indeve te buta -malinje (2 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te medha te indeve kockore -beninje (2 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te vogla te indeve kockore -beninje (1 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te medha te indeve kockore -beninje + osteosinteze (pa implant) (3 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te vogla te indeve kockore -beninje + osteosinteze (pa implant) (3 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te medha te indeve kockore -malinje + osteosinteze (pa implant) (4 dite)
 • Eksizimi i tumoreve te vogla te indeve kockore -malinje + osteosinteze (pa implant) (3 dite)
 • Biopsi e indeve te buta (siperfaqsore) (1 dite)
 • Biopsi e indeve te buta (te thella) (1 dite)
 • Biopsi kockore (1 dite)
 • Riparimi i tendinit (per cdo tendin) (1 dite)
 • Marja e graftit tendinoz (1 dite)
 • Transferimi i tendinave ( per cdo tendin) (2 dite)
 • Eksizimi i kisteve hygrome (1 dite)
 • Clirimi dequervein (1 dite)
 • Clirimi dupuytren (1 dite)
 • Deformimi sëan neck (qafe mjellme) (1 dite)
 • Gishti cekic (1 dite)
 • Proteze gishti (pa implamt) (1 dite)
 • Clirimi i trigger finger (1 dite)
 • Neurolizis (1 dite)
 • Clirimi i tunelit karpal (1 dite)
 • Clirimi i tunelit ulnar (1 dite)
 • Tenolizis (1 dite)
 • Tenotomi,miotomi (1 dite)
 • Tenodezis (pa implant) (1 dite)
 • Trajtimi i rupturave akute te tendinit te achillit (2 dite)
 • Trajtimi i rupturave kronike te tendinit te achillit (2 dite)
 • Trajtimi i hallux valgus (1 dite)
 • Trajtimi i hallux rigitus (1 dite)
 • Eksizimi i bunionit (1 dite)
 • Clirimi i tunelit tarsal (1 dite)
 • Eksizimi i neuromes morton (1 dite)
 • Procedura jones (per cdo gisht) (1 dite)
 • Clirim plantar (1 dite)
 • Proteze mtp (pa implant) (1 dite)
 • Proteze parciale kokso-femorale (5 dite)
 • Proteze totale kokso-femorale (5 dite)
 • Revizionimi stemit femoral protezes totale kokso-femorale (perfshire heqjen e protezes) (5 dite)
 • Revizionimi acetabular protezes totale kokso-femorale (perfshire heqjen e protezes) (5 dite)
 • Revizionim i plote i protezes totale kokso-femorale (perfshire heqjen e protezes) (5 dite)
 • Aplikimi i spacer-ave per protezen totale kokso-femorale (perfshire heqjen e protezes + aplikimin) (4 dite)
 • Aplikimi girdle-stone (3 dite)
 • Proteze gjuri unikondilare (2 dite)
 • Proteze gjuri totale (5 dite)
 • Revizionim protezes totale te gjurit (perfshire heqjen e protezes) (5 dite)
 • Revizionim protezes totale te gjurit (nderimi i insertit) (4 dite)
 • Proteze parciale supi (5 dite)
 • Proteze totale supi (5 dite)
 • Proteze supi reverse (5 dite)
 • Proteze kokso-femorale tumorale (5 dite)
 • Proteze gjuri tumorale (5 dite)
 • Fiksim posterior-- nje nivel (pa implantet) (3 dite)
 • Fiksim posterior-- dy nivele (pa implantet) (3 dite)
 • Fiksim posterior-- 41427 nivele (pa implantet) (3 dite)
 • Fiksim posterior-- 7 e me shume nivele (pa implantet) (3 dite)
 • Fuzionim posterior (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i skoliozes (pa implantet) (3 dite)
 • Fiksim anterior-- nje nivel (pa implantet) (4 dite)
 • Fiksim posterior-- disa nivele (pa implantet) (5 dite)
 • Kirurgjia diskale - nje nivel (pa implante) (2 dite)
 • Rezeksion i tumoreve beninje te kolones (pa implant) (4 dite)
 • Rezeksion i tumoreve malinje te kolones (pa implant) (5 dite)
 • Biopsi ne kolone (1 dite)
 • Artroskopia e gjurit (pa implante) (1 dite)
 • Riparimi artroskopik i meniskut (pa implant) (1 dite)
 • Trajtimi artroskopik i frakturave kondrale (pa implant) (1 dite
 • Trajtimi kirurgjikal aci-maci ne demtimet kondrale (pa perfshire prodhimin e indit kondral) (4 dite)
 • Mozaikoplasti (pa implante) (1 dite)
 • Trajtimi artroskopik i frakturave te pateles (pa implante) (2 dite)
 • Trajtimi artroskopik i frakturave te eminencias (pa implante) (2 dite)
 • Clirimi i kapsules mediale (1 dite)
 • Capsullary plication (1 dite)
 • Kirurgjia artroskopike acl (perfshire marja e grafteve) (pa implantet) (2 dite)
 • Revizionimi acl (pa implantet) (2 dite)
 • Kirurgjia artroskopike pcl (perfshire marja e grafteve) (pa implantet) (2 dite)
 • Trajtimi i ligamenteve kolaterale (pa implante) (2 dite)
 • Rikonstruksioni i ligamenteve kolaterale (pa implante) (2 dite)
 • Artroskopia e art. Talo-krural (1 dite)
 • Artroskopia e supit (2 dite)
 • Akromioplastia artroskopike (1 dite)
 • Akromioplastia e hapur (1 dite)
 • Riparimi artroskopik i defektit bankart (pa implant) (2 dite)
 • Riparimi i hapur i defektit bankart (pa implant) (2 dite)
 • Trajtimi kirurgjikal i art. Akromio-klavikular (1 dite)
 • Trajtimi i manshetes rotatore (pa implant) (1 dite)
 • Sinovektomi e hapur (1 dite)
 • Hip sfe dislocation + debridement i artikulacionit (pa implant) (4 dite)
 • Imobilizim me anestezi i art. Te medha (1 dite)
 • Imobilizim me anestezi i art. Te mesme (1 dite)
 • Imobilizim me anestezi i art. Te vogla (1 dite)
 • Fasciotomi (1 dite)
 • Core decompression (1 dite)
 • Heqja e trupave te huaj- siperfaqsore (1 dite)
 • Heqja e trupave te huaj- te thelle (1 dite)
 • Uncus incarnatus
 • Heqja e thoit
 • Injeksione intraartikulare (pa perfshire ilacin)
 • Injeksione lokale anestetike
 • Ndrimi i plageve te medha
 • Ndrimi i plageve te vogla
 • Artroskopi invazive (1 dite)
 • Right gluteal decibitus (2 dite)
 • Right pateller advancement (2 dite)
 • Frakture para krahu (3 dite)
 • Rupture e ligamentit
 • Calcaneo stop unilaterale (1 nate)
 • Drenimi i abcesit ( i vogel) - pa qendrim spitalor
 • Aplikim biograft
 • Perisipnal injection
 • Frakture e sakrumit-reponim i mbyllur (pa implant) (3 dite)
 • Frakture e sakrumit-reponim i hapur (pa implant) (4 dite)
 • Frakture e acetabuilit-hyrje anteriore (pa implant) (4 dite)
 • Frakture e acetabuilit-hyrje posteriore (pa implant) (3 dite)
 • Frakture e acetabuilit-hyrje anteriore + posteriore (pa implant) (5 dite)
 • Frakture kalkaneusit-reponim i hapur (pa implant) (3 dite)
 • Fraktura e kalkaneusit-reponim i mbyllur (pa implant) (1 dite)
 • Frakture klavikules-reponim i hapur (pa implant) (2 dite)
 • Frakture parakrahu te dy kockat-reponim i mbyllur (pa implant) (1 dite)
 • Frakture parakrahu te dy kockat-reponim i hapur (pa implant) (1 dite)
 • Frakture periprostetike-reponim i hapur (pa implant) (4 dite)
 • Frakture skapules-reponim i hapur (pa implant) (3 dite)
 • Exudex
 • Kinesioterapy
 • Ekzaminim ortopedik per femije - me echo
 • Ekzaminim ortopedik me echo
 • Gips per pevc
 • Nekrektomia, aplikimi i gazave ca alginat (1 dite)
 • Ekscizion i tumoreve siperfaqesore me anestezion lokal,i thjeshte
 • Ekscizion i tumoreve siperfaqesore me anestezion lokal,i nderlikuar
 • Kontroll urgjente ortopedike
 • Biopsi e indeve te buta pa qendrim spitalor
 • Mikrokirurgji 1 (me biopsi)
 • Mikrokirurgji 2 (me biopsi)
 • Mikrokirurgji 3 (me biopsi)
 • Mikrokirurgji 4 (me biopsi) (1 dite)