Ekperienca Profesionale

Tetor 2007 e tutje: Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, Kosovë, Asistent në lëndën e Kirurgjisë, Anesteziologjisë dhe Mjekësi Urgjente

Korrik 2007 e tutje: QKUK, KAMI, Prishtinë, Kosovë, Specialist i Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv

2007 – 2012: SP “LINDJA”, “BAHQEQI”, Prishtinë, Kosovë, Specialist i Anesteziologjisë

 

Edukimi

Shtator 2015: Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Doktor i Shkencave Mjekësore

Mars 2007: QKUK, Ministria e Shëndetësisë, Specialist i Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv

Maj 2007: Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Magjistër i Shkencave Mjekësore

Mars 2003 – Mars 2007: Specialist i Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv

Janar 2002: Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Doktor i Mjekësisë

 

Hulumtime dhe Publikime

Adv Med Sci. 2010 Oct 8:1-5, Propofol vs isoflurane anesthesia-incidence of PONV in patients at maxillofacial surgery, Gecaj-Gashi A, Hashimi M, Sada F, Baftiu N, Salihu S, Terziqi H, Bruqi B

Niger J Med. 2010 Jul-Sept; 19(3):267-70, Prophylactic ketamine reduces incidence of postanaesthetic shivering, Gecaj-Gashi A, Hashimi M, Sada F, Salihu S, Terziqi H

 

Medicus; Vol · XIII (1) · Qershor 2010, Evaluimi i efekteve të Fentanili dhe Midazolamit të ko-administruara me Bupivakainë te anestezioni spinal, Agreta Gecaj-Gashi, Medita Hashimi, Hasime Terziqi, Fatos Sada, Nehat Baftiu, Burbuqe Bruqi, Shqiptar Demaçi etj.

 

Gjuhët e folura

Shqip, Anglisht, Serbisht/Kroatisht

Dr. Fatos Sada

Shtetësia:Kosovë
Datëlindja:17.04.1975
Tel:+381 38 60 60 62
E-mail:fatos.sada@uni-pr.edu